KONFERENCIE

 

Prezentácie na konferenciách:

KRUŠINSKÁ, M. Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovaných školách na Slovensku po roku 1989. Vedecká konferencia Súčasné trendy a perspektívy edukácie, 22.9.2016 v Nitre, UKF FF v Nitre.

KRUŠINSKÁ, M.  – BOŠELOVÁ, M. Centrum etnografie a umenia: priestor pre spojenie minulosti a súčasnosti. Hudobno-pedagogické sympózium, 16.11.2016, v Prahe, UK PF v Prahe.

KRUŠINSKÁ, M. Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovaných školách na Slovensku so zameraním na ZUŠ ľudového tanca a hudby v Ružomberku. Konferencia Ars et Edukatio III, 22.-23.11.2016  v Ružomberku, Katolícka univerzita.

Krušinská, M. – Bošelová, M. 2015. Objavovanie strateného v čase. Pozvaná prezentácia projektov OPVaV. Konferencia Najlepší z najlepších, Best of Practices 2007-2013, 23.-24.11.2015 v Bratislave, Výskumná agentura MŠ SR.

Krušinská, M. – Bošelová, M. 2015. Tematizovanie ľudového umenia v prostredí Katolíckej univerzity : projekt OPVaV Objavovanie strateného v čase. Konferencia Ars et Edukatio II, 23.-25.11.2015  v Ružomberku, Katolícka univerzita.