PREDSTAVENIE PROJEKTU

 

Názov projektu: Objavovanie strateného v čase (Umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy)

Kód ITMS: 26220220039

Operačný program: Operačný program Výskum a vývoj

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Žilinský kraj, okres Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok

Realizátori projektu: Katedra výtvarného umenia a Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Ciele projektu:

1. Objavovať, získavať a zhromažďovať dedičstvo predkov ukryté :

– v ľudových textíliách, výrobných  nástrojoch a remeselných technológiách (výtvarné hľadisko)

– v ľudových piesňach, hrách,  hudobných nástrojoch a ich výrobe (hudobné hľadisko)

– vo výskyte tradičných remesiel v súčasnosti (spoločensko-vedné hľadisko)

2. Vytvoriť jedinečné pracovisko na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,

ktorého úlohou bude archivovať a ďalej transferovať etnografické bohatstvo regiónov Liptova a Oravy

3. Využívať výskumné poznatky pre riešenie konkrétnych problémov výchovno-vzdelávacej praxe.