VÝSTUPY PROJEKTU

 

Primárne výstupy

Bošelová, M. 2011. Katalóg  k tvorivej dielni Remeslo má zlaté dno v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti. Verbum: PF KU v Ružomberku. 18 s. ISBN 978-80-8084-772-2.

Bošelová, M. 2011. Skriptá k tvorivej dielni Remeslo má zlaté dno v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti. [CD-ROM]. Verbum: PF KU v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-772-2.

Bošelová, M. – Krušinská, M. 2011. Katalóg  k tvorivej dielni Kumšt v remesle a muzike v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti. Verbum: PF KU v Ružomberku. 18 s. ISBN 978-80-8084-773-9.

Krška, J. – Krušinská, M. 2012. Majstri výroby ľudových nástrojov: pásmo dokumentárnych filmov. [DVD]. Verbum: PF KU v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-849-1.

Krušinská, M. – Rusko, P. (ed.) 2010. Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní: Zborník abstraktov z konferencie konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku. Verbum: KU v Ružomberku. 28 s. ISBN 978-80-8084-540-7.

Krušinská, M. 2011. Katalóg  k tvorivej dielni Múzický fortieľ  v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti. Verbum: PF KU v Ružomberku. 18 s. ISBN 978-80-8084-771-5.

Krušinská, M. 2011. Metodické listy k tvorivej dielni Múzický fortieľ  v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti. [CD-ROM]. Verbum: PF KU v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-771-5.

Kudlička, J. – Biarinec, R. 2011. Katalóg k tvorivej dielni Hľadanie archetypu v komunite a v krajine v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti. Verbum: PF KU v Ružomberku. 18 s. ISBN 978-80-8084-770-8.

Okáľ, K. – Štefánek, J. – Krušinská, M. 2012. Piesne vo zvykoch Gombáša. Verbum: PF KU v Ružomberku. 96 s. ISBN 978-80-8084-848-4.

Rusko, P. – Bošelová, M. – Krušinská, M. (ed.) 2010. Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní: Zborník príspevkov konferencie konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku. Verbum: KU v Ružomberku. 241 s. ISBN 978-80-8084-540-7.

Rusko, P. 2011. Katalóg k tvorivej dielni Jednoduchosť a krása v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti.  Verbum: PF KU v Ružomberku. 18 s. ISBN 978-80-8084-769-2.

Rusko, P. 2011. Skriptá k tvorivej dielni Jednoduchosť a krása v rámci aktivity 3.1 Tvorivé dielne Prienik tradície a súčasnosti.  [CD-ROM]. Verbum: PF KU v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-769-2.

Rusko, P. 2012. Conjunction of the tradition and the present. Verbum: PF KU v Ružomberku. 18 s. ISBN 978-80-8084-850-7.

 

Sekundárne výstupy

Bošelová, M. 2010. Rozvíjanie etnopedagogických tém na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v oblasti výtvarného umenia. In Rusko, P. et al (ed.): Zborník z konferencie Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní, konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku. Verbum: KU v Ružomberku. s.9-14. ISBN 978-80-8084-540-7.

Bošelová, M. , MAJHEROVÁ, J. 2011. Detská univerzita a ľudové tradície regiónu Liptov. In Udržatelnost rozvoje společnosti a kvalita života. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 206 – 211. ISBN 978-80-7248-696-0.

Krušinská, M. 2010. Teória a prax výchovy k hudbe v etnopedagogickom kontexte: Východiská – princípy – ciele – aplikácia. In Rusko, P. et al (ed.): Zborník z konferencie Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní, konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku. Verbum: KU v Ružomberku. s.97-110. ISBN 978-80-8084-540-7.

Pejřimovská, J. 2010. Hudba jako jemný facilitátor sdílení medzilidských hodnot. In Rusko, P. et al (ed.):  Zborník z konferencie Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní, konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku. Verbum: KU v Ružomberku. s.133-146. ISBN 978-80-8084-540-7.

Uhrinová, M. – Zentko, J. 2009. Tvorivé spoznávanie histórie regiónu v edukačných aktivitách v primárnom vyučovaní. In Dieťa v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania. Ružomberok: PF KU. s.136-141. ISBN 978-80-8084-466-0.

Uhrinová, M. – Zentko, J. 2011. Folk Art of Sacral Nature and its Correlation in School Edukation. In Society and Technology. Zagreb: HKD & NONACOM. s.78. ISBN 978-953-6226-21-4.

Zeleiová, G. J. 2010. Hudobno-výchovný a hudobno-terapeutický proces pri práci s archetypálnosťou ľudovej piesne. In Rusko, P. et al (ed.):  Zborník z konferencie Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní, konanej 25.-26.2.2010 v Ružomberku. Verbum: KU v Ružomberku. s.35-50. ISBN 978-80-8084-540-7.

Zentko, J. 2009. Wychowanie regionalne podstawowym elementem przy kreowaniu stosunku do wartosci kulturalnych i hystoricznych. In Kreowanie Tozsamości Szkoly – historia  teraźnejszość, przyslość. Lublin: KUL. s.267-273. ISBN 978-83-8363-896-9.

Zentko, J. – Uhrinová, M. 2010. Regional principles in the primary education in Slovakia = Regionalni principi u osnovnom obrazovanju u Slovačkoj. In Informatologia. Roč. 43, č. 4 (2010), s.328-331. ISSN 1330-0067.