ODBORNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

AAA UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Regional studies within the context of education.Milano : EDUCatt, 2014. 157 s. ISBN 978-88-6780-082-7.

AAA UHRINOVÁ, M.: Kulturelle Aspekte der regionalen Erziehung in den Dimensionen der Primarstufe. Wien : Internationale Stiftung Schulung, Kunst, 2015. 172 s. ISBN 978-3-9504061-8-4.

AAB UHRINOVÁ, M.: Implementácia regionálnej výchovy do edukačného procesu v primárnom vzdelávaní. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 132 s. ISBN 978-80-561-0153-7.

ABD KOŽUCHOVÁ, M.- UHRINOVÁ, M.: Odkaz kultúrneho dedičstva v implementácii ľudových remesiel do edukačného procesu v primárnom vzdelávaní
In: Učiteľ a hodnoty: európske hodnoty a kultúrne dedičstvo – výzva pre vzdelávanie / Tomáš Jablonský, Silvia Matúšová a kol. – [1. vyd.]. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. – ISBN 978-80-561-0089-9, S. 190-208 [1,46 AH].

ACB UHRINOVÁ, M., ZENTKO, J., HOLLÁ, Z.: Vybrané aspekty regionálnej výchovy v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. – 79 s. – ISBN 978-80-8084-580-3

ADE UHRINOVÁ, M. – HLÁČIKOVÁ, K.: Spolupráca školy a múzea z pohľadu učiteľov primárneho vzdelávania. In: Kultura, umění a výchova: odborný recenzovaný časopis. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. – ISSN 2336-1824, Online, roč. 2, č. 1 (2014), s. 1-6.

ADF UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Symbolism of Animals in the Context of Virgin Mary Iconography in Fine Arts= Symbolika zvierat vo výtvarnom umení v kontexte mariánskej ikonografie / In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. – ISSN 1335-9185, Roč. 12, č. 4 (2012), s. 68-76.

ADF KOŽUCHOVÁ, M.- UHRINOVÁ, M.: Ľudové remeslá ako súčasť kurikula pracovného vyučovania na primárnom stupni ZŠ. Technika a vzdelávanie, 2, 2013, č. 1. ISSN 1338-9742, s. 57-60.

ADF VARGOVÁ, M. – UHRINOVÁ, M.: Vybrané kultúrne aspekty v predprimárnej edukácii. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. – ISSN 1336-2232, Roč. 16, č. 2 (2017), s. 134-142.

ADM UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Regional principles in the primary education in Slovakia = Regionalni principi u osnovnom obrazovanju u Slovačkoj. In: Informatologia. – ISSN 1330-0067. – Vol. 43, No. 4 (2010), p. 328-331.

ADM UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.-JABLONSKÝ, T.:Communicational spiritual culture in the context of primary education in Slovakia. In: Informatologia. – ISSN 1330-0067, Vol. 45, No. 2 (2012), p. 144-147.

ADM UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Implementation of communication elements of folk culture into process of primary education. In: Informatologia. – ISSN 1330-0067, Vol. 47, No. 2-3 (2014), p. 115-120.

ADM UHRINOVÁ, M.- KOŽUCHOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Folk dance as a tool of mutual communication with regard to primary education. In: Informatologia. – ISSN 1330-0067. Vol. 49, No. 1-2 (2016), p. 1-8.

AEC UHRINOVÁ, M. – ZENTKO, J.: Fotografia ako dôležitý prvok spoznávania kultúry. In: Jerzy Piwowarski (red.): Edukacja plasyczna VIII.Fotografia. Czestochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2013, s. 9-14. ISBN 978-83-7455-330-8. ISSN 1896-7736.

AFD ZENTKO, J.: Edukačný potenciál múzeí v meste Janów Lubelsk. In: Tendencie v dimenziách predprimárneho a primárneho vzdelávania/ eds. Miriam     Uhrinová, Jozef Benyak. – [1. vyd.]. – Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. – ISBN 978-80-561-0490-3, CD-ROM,

AFD ZENTKO, J.: Múzeá zamerané na dedičstvo národopisného charakteru a ich edukačný potenciál. In: CREA-AE 2017: zborník z vedeckej konferencie / eds. Daniela Valachová, Lenka Lipárová. – [1. vyd.]. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. – ISBN 978-80-557-1374-8, Online. http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/

AFD ZENTKO, J.: Využitie multiaspektovej analýzy fotografie vo výtvarnej výchove v primárnom stupni vzdelávania. In: CREA-AE 2017: zborník z vedeckej konferencie / eds. Daniela Valachová, Lenka Lipárová. – [1. vyd.]. – Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. – ISBN 978-80-557-1374-8, Online.
http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/